Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SV Olympic, gevestigd in Simpelveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40188086. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SV Olympic mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen deze website bezoeken of gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Olympic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SV Olympic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden (VOG)

Dit is SV Olympic wettelijk verplicht en is tevens noodzakelijk om aan te kunnen melden bij de KNSA.

Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@svolympic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV Olympic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
 • de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • de website van de vereniging te optimaliseren;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

SV Olympic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van SV Olympic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SV Olympic verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
SV Olympic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Olympic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze, buiten KNSA verband, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de sport of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SV Olympic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Olympic gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De coockies die gebruikt worden:

 • Google Analytics wordt gebruikt voor website statistieken. Echter het IP adres is gemaskeerd en er is een overeenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende diensten. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van het tracken van het surfgedrag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Olympic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@svolympic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SV Olympic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Olympic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretaris@svolympic.nl. SV Olympic heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.