Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten

Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Buiten-schietbanen:

Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende:

 • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
 • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
 • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
 • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

Voor die verenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan die open mag blijven, heeft de KNSA samen met NOC*NSF, met die maatregelen en voorschriften model-protocollen opgesteld. Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF http://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

Deskundigenbericht voor e-screener

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening (Rv) wordt de mogelijkheid geboden dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht beveelt. Voor de e-screener heeft de KNSA tezamen met de KNJV daartoe een verzoek ingediend bij de Rechtbank in Den Haag.

Dit houdt in dat de KNSA en de KNJV de Rechtbank verzoeken om deze e-screener (een computergestuurde psychologische test voor de aanvraag van wapenverloven) door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen. Een zitting daarover heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de KNSA/KNJV en de Staat op 26 november 2020 bij de Rechtbank Den Haag.

Het is inmiddels zeker dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. De KNSA en de KNJV hebben verzocht het COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland) daarvoor aan te wijzen. De Staat heeft de rechter verzocht andere deskundigen aan te wijzen. Over zes weken moet uitspraak komen over wie dat deskundigenbericht gaat leveren, wat de daaraan verbonden kosten zijn en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Het is belangrijk dat dit deskundigenbericht er komt omdat inmiddels gebleken is dat de e-screener niet functioneert. Nadat al eerder bestaande verlofhouders onterecht een rode (dus negatieve) score bij de e-screener behaalden en als gevolg daarvan de e-screener voorlopig voor de bestaande verlofhouders is stopgezet, blijkt nu ook dat voor de nieuwe verlofaanvragers de e-screener eveneens veel te veel onterechte negatieve scores oplevert. Het gevolg is dat potentiële verlofhouders hoge kosten moeten maken voor een contra-indicatie; aan die situatie moet een einde komen.

E-screener voor nieuwe aanvragen

Als gevolg van een wijziging in de Wet wapens en munitie per 1 oktober 2019 is per diezelfde datum voor (potentiële) verlofhouders de zogenaamde “e-screener” ingevoerd. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument waarmee het Ministerie en de Politie beogen te kunnen beoordelen of (potentiële) verlofhouders geen persoonskenmerken of een zodanige psychische gesteldheid hebben, dat een wapenverlof aan diegenen niet verleend zou moeten worden.

De KNSA heeft geageerd tegen de invoering van deze e-screener en de wijze waarop het instrument tot stand is gekomen. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat in oktober 2019 de Minister besloot om voorlopig het gebruik van dit instrument voor de bestaande verlofhouders stop te zetten. Voor de nieuwe verlofaanvragers bleef het instrument echter nog wel van toepassing. De strijd tegen dit instrument en het in de ogen van de KNSA onvoldoende valideren en kalibreren daarvan, is nog niet ten einde. Er loopt nog een juridische procedure waarbij de KNSA de Minister door middel van een zogenaamd ‘deskundigenbericht’ verzoekt een andere instantie een onafhankelijk oordeel over dit instrument en het kalibreren en het valideren daarvan te geven. Naar verwachting zal deze rechtszaak in het najaar 2020 gaan dienen.

Brochure en veranderingen

Vanwege de coronacrisis in Nederland zijn de politieafdelingen Korpscheftaken die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag en de verlenging van wapenverloven, lange tijd gesloten geweest. In die periode van sluiting werden wel bestaande verloven administratief verlengd, maar nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Als gevolg daarvan zijn dus ook de nieuwe verlofaanvragers niet meer aan de e-screener onderworpen. In de loop van juli 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken echter weer langzaam opengesteld en zijn ook weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen. En dus zijn ook nieuwe verlofaanvragers bij het exameninstituut Lamark de e-screener gaan doen. De politie heeft in die periode een nieuwe werkinstructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gekregen en er is door de politie voor degenen die de e-screener moeten doen, een brochure ontwikkeld. Deze brochure is openbaar en die kunt u hier inzien: Brochure e-screener.

De bezwaren van de zijde van de KNSA hebben al wel geleid tot veranderingen; of dat ook verbeteringen zijn zal de toekomst moeten uitwijzen. De veranderingen zijn, zoals al eerder vermeld, de verstrekking van een uniforme brochure, een verbeterde werkinstructie van het ministerie voor de politie en er wordt – zo is ons toegezegd en zo wordt ook in de brochure gemeld – rekening gehouden met personen die, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, niet in staat zijn om de e-screener te doen binnen de daarvoor gestelde termijn. Voor deze groep personen wordt er standaard meer tijd beschikbaar gesteld en kan het lettertype ook vergroot worden. Voorts is aangekondigd dat op korte termijn een Engelstalige en Duitstalige variant wordt aangeboden, alsmede een voorgelezen versie van de e-screener.

Een andere aanpassing die het Ministerie – op verzoek van de KNSA – heeft doorgevoerd, is dat wanneer uit de uitslag van de e-screener blijkt dat betrokkene niet of niet helemaal naar waarheid heeft geantwoord – dat wil zeggen (te veel) sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven – en dus het onderzoek als niet betrouwbaar wordt gekwalificeerd, betrokkene de gelegenheid krijgt om de e-screener nogmaals te doen. De KNSA adviseert degenen die de e-screener moeten doen om zich niet beter voor te doen dan zij zijn maar gewoon eerlijk de vragen te beantwoorden.

Contra-indicatie en acties KNSA

Wanneer de e-screener een negatief (rood) resultaat geeft, wordt nog de mogelijkheid geboden om een contra-indicatie aan te leveren. Deze contra-indicatie (oftewel een psychologisch rapport) moet aan een aantal door het Ministerie opgestelde voorwaarden voldoen; maar wanneer dat oordeel voor de verlofaanvrager positief is, dan wordt de uitslag van de e-screener terzijde geschoven en wordt doorslaggevende waarde toegekend aan het psychologische rapport. Als aan alle andere voorwaarden wordt voldaan, wordt in dat geval verlof verleend.

De KNSA zal, zoals gesteld, blijven ageren tegen het gebruik van deze e-screener en zal tot die tijd haar sportschutters bijstaan wanneer dat mogelijk en nodig is. De KNSA heeft voorts besloten om bij een negatieve uitslag die leidt tot weigering van een wapenverlof, niet primair de KNSA-licentie van die sportschutter in te trekken, zoals dat wel gebruikelijk is wanneer een verlof door de politie op grond van antecedenten (overtreding of misdrijf) aan een sportschutter wordt geweigerd. Betrokkene zal wel worden verzocht zodra die uitslag bekend is, de KNSA per direct daarover te informeren, opdat voorkomen kan worden dat de KNSA-licentie alsnog per direct wordt ingetrokken.

Corona virus

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan.

De KNSA is zeer verheugd met dit besluit omdat veel schietsportverenigingen en sportschutters weer snakken naar het beoefenen van de schietsport in hun vertrouwde omgeving. Een intensieve lobby van alle sportbonden waaronder de KNSA, verenigd in de landelijke sportkoepel NOC*NSF, heeft tot dit resultaat geleid. Uiteraard zal de openstelling,  onder restricties moeten plaatsvinden.

1,5 meter afstand tijdens schietsport vervalt per 1 juli:

Het kabinet heeft besloten de aangekondigde versoepeling nog verder door te voeren, zodanig dat tijdens sportbeoefening – en dus ook tijdens schietsportbeoefening – geen 1,5 meter meer in acht genomen hoeft te worden. Die 1,5 meter afstand geldt nog wel vóór en na het sporten, dus: in kleedkamers, de kantine, de wapenkamer, enzovoorts.

Met deze extra versoepeling betekent het dat ook de eerder geadviseerde om-en-om bezetting van de schietpunten niet meer verplicht is. De KNSA blijft haar verenigingen wel adviseren om – indien mogelijk – de schietpunten van elkaar te scheiden door schermen of schotten.

De afdelingen Korpscheftaken zullen met ingang van maandag 25 mei aanstaande de eerste werkzaamheden weer hervatten. Dat betekent dat gestart wordt met de aanvragen voor de bij- en afschrijvingen van wapens. Eerste aanvragen voor wapenverloven voor nieuwe aanvragers zullen later weer in behandeling worden genomen wanneer afspraken zijn gemaakt voor het, gegeven de omstandigheden, verantwoord kunnen afleggen van een huisbezoek (aldus de Korpsleiding).

De Politie heeft voorts laten weten dat het openstellen van de afdelingen Korpscheftaken niet direct betekent dat alle loketten opengaan; minimaal één loket per politie-eenheid zal als eerste de werkzaamheden hervatten. Het aantal locaties zal worden uitgebreid naar de normale situatie als deze ook zijn aangepast conform de richtlijnen. De snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van de aanpassingen die noodzakelijk zijn.

Bij het maken van een afspraak worden verlofhouders geïnformeerd welke locatie beschikbaar is en welke voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen.

Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA is met de Nationale Politie overeengekomen dat zij de politie-eenheden – en dan in het bijzonder de afdelingen KCT – zal verzoeken om met toepassing van artikel 2.4.2 uit de Circulaire, bij de verlofverlenging coulant om te gaan met het vereiste minimumaantal schietbeurten. De KNSA gaat ervan uit dat dit verzoek ook ten uitvoer wordt gebracht, maar mocht dat voor u niet zo zijn dan kunt u zich uiteraard tot de KNSA wenden. Artikel 2.4.2 uit de Circulatie luidt als volgt:

Onvoldoende schietbeurten

Wanneer de aanvrager bij verlenging van de geldigheidsduur van een bestaand verlof niet kan aantonen voldoende schietbeurten te hebben behaald maar wel ten genoegen van de korpschef kan onderbouwen, dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van een oorzaak die hem redelijkerwijs niet kan worden aangerekend – bijvoorbeeld langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland, andere persoonlijke omstandigheden – dan kan de verlenging van de geldigheidsduur van het verlof hem niettemin worden toegestaan.

Voor het corona beleid in de vereniging kijk op de corona pagina die te vinden is onder Informatie > Leden > Corona beleid.

KNSA reageert op brief minister J&V aan Tweede Kamer van 14-2-2020 inzake E-screener

In aanloop naar het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, heeft de minister de Tweede Kamer per brief van 14 februari 2020 geïnformeerd. Klik hier om de brief van de minister te lezen.

Nog voor dat het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaatsvond, heeft de KNSA daarop gereageerd in haar brief van 18 februari 2020. U kunt hier de brief teruglezen.

De KNSA heeft in dat schrijven nogmaals benadrukt dat de KNSA zich zorgen maakt omtrent de invoering van de E-screener en de onterechte gevolgen daarvan. De KNSA schrijft de minister dat zij van mening blijft dat het instrument niet proportioneel is en de beoefening van de schietsport daar niet van mag afhangen. Voorts wijst de KNSA de minister nog een keer op alle activiteiten en inspanningen die de KNSA reeds pleegt (overigens in overleg met de minister) teneinde ongewenste personen voor de schietsport in Nederland te weren.

Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 20 februari jongstleden heeft inmiddels plaatsgevonden en daaruit bleek dat vanuit verschillende politieke partijen steun is voor de opstelling van de KNSA. Het ziet er naar uit dat de kwestie binnenkort nog in een plenair debat aan de orde gaat komen.

Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen

Helaas zijn door de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag in kort geding de vorderingen van de KNSA en de KNJV (Jagersvereniging) afgewezen in de procedure over de e-screener die gevoerd is tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De voorzieningenrechter is, zo leert een eerste lezing van het vonnis, van oordeel dat de door de KNSA en de Jagersvereniging opgebrachte fundamentele bezwaren tegen de e-screener als “invoeringsperikelen” moeten worden gedefinieerd.

Dat is een grote teleurstelling voor de KNSA omdat daarmee de e-screener – een psychologische, computergestuurde test – voor nieuwe aanvragers van een wapenverlof doorgang blijft vinden. Voor de bestaande verlofhouders was de inzet van de e-screener reeds door de minister met twee jaar opgeschort.

Het kort geding en ook de andere acties van de KNSA en van de Jagersvereniging hebben er wel al toe geleid dat zoals gesteld, de e-screener voor twee jaar is stopgezet voor bestaande verlofhouders en dat de politie een nieuwe werkinstructie heeft gekregen omtrent haar handelwijze bij de uitslag van de e-screener. Dat komt er in ieder geval op neer dat de uitslag van de e-screener niet meer als doorslaggevend resultaat mag worden gebruikt en dat, wanneer de e-screener leidt tot weigering van een verlof, er de gebruikelijke zienswijzeprocedures voor de benadeelde worden toegepast.

Het vonnis van de voorzieningenrechter verhindert overigens niet dat voor “nieuwe” verlofaanvragers de mogelijkheid blijft bestaan om (in individuele gevallen) bij de bestuursrechter in rechte op te komen tegen een afwijzing op grond van de uitslag van de e-screener. Wanneer de hiervoor genoemde nieuwe werkinstructie niet wordt nageleefd door de politie, kan daartegen dan ook nog steeds met succes in rechte worden opgekomen.

De KNSA zal zich de komende tijd beraden op een eventueel hoger beroep en/of een bodemprocedure.

Een link naar de uitspraak treft u hier aan: https://uitspraken.rechtspraak.nl

Gewijzigde Circulaire wapens en munitie

Al geruime tijd is in de Regeling wapens en munitie en in de Circulaire wapens en munitie bepaald dat uitsluitend een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt verleend wanneer het desbetreffende wapen is toegelaten in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende schietsportdiscipline. Deze schietsportdiscipline moet binnen het verband van de vereniging waarvan de aanvrager lid is, kunnen worden beoefend.

De Minister heeft daar in de Cwm nog aan toegevoegd dat het erkennen van takken van de schietsport (dus schietsportdisciplines) wordt overgelaten aan de KNSA, omdat die kan bepalen in hoeverre een activiteit tot een tak van sport kan worden gerekend.

De afgelopen tijd is echter gebleken dat helaas sommige schietsportverenigingen en sommige leden van schietsportverenigingen zich niet bij deze regeling willen neerleggen. Als gevolg daarvan zijn door hen juridische procedures gestart die soms hebben geleid tot een vernietiging van de weigering van een verlof door de Korpschef. De Minister van Justitie en Veiligheid wil aan die situatie een einde maken en heeft daarom nu besloten om alle door de KNSA gereglementeerde en erkende schietsportdisciplines zelfstandig te erkennen en op te nemen in de Circulaire wapens en munitie, in bijlage C8. In verband daarmee zijn ook de onderdelen B 2.1 en 2.6 inhoudelijk gewijzigd. Voor de link naar de inmiddels gewijzigde Cwm (inwerkingtreding 1 februari 2020) klik hier.

Ofschoon met deze publicatie in de Cwm duidelijkheid wordt verschaft, is de KNSA zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. Immers, tot op heden had de KNSA (en haar leden) een zekere mate van vrijheid voor het benoemen van schietsportdisciplines waarvoor een groot potentieel aan wedstrijdschutters is. Het gaf de KNSA met haar leden bovendien de gelegenheid om nieuwe schietsportdisciplines te benoemen als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling van de schietsport in Nederland en daar buiten.

Die mogelijkheden worden nu ernstig ingeperkt omdat wanneer voor nieuwe schietsportdisciplines vuurwapenverloven worden aangevraagd, er nu eerst een verzoek aan de Minister moet worden gedaan tot wijziging van de Circulaire wapens en munitie. Uiteraard rekent de KNSA op een constructieve opstelling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maar een zekerheid daarvoor is er niet en het zal zeker tot vertragingen leiden, en uiteindelijk belemmert het de ontwikkeling van de schietsport in Nederland.

Diegenen die de procedures hebben aangespannen hebben daarmee de schietsport ernstig gedupeerd.

Minister antwoordt op Kamervragen inzake e-screener

Wapens terug naar deel gedupeerden

De minister heeft op 14 november de Kamervragen van 24 oktober van de CDA-leden Van Dam en Von Martels beantwoord.  De minister deelt in zijn antwoorden mee dat aan een groot deel van degenen van wie de wapens in bewaring zijn genomen nadat zij negatief (rood) scoorden op de e-screener, de wapens terstond teruggegeven moeten worden. Die teruggave is echter alleen van toepassing voor degenen die de einduitslag ‘rood’ hebben verkregen vanwege louter ‘sociale wenselijkheid’.

Indien een combinatie van andere factoren voor een negatieve einduitslag heeft gezorgd, blijven de ingenomen wapens vooralsnog in bewaring totdat het volledige administratieve beroep is afgerond. Datzelfde geldt voor degenen die de uitslag ‘rood’ hebben gescoord op basis van ‘psychose, psychopathie en suïcidaliteit’. Ook die categorie verlofhouders krijgt de wapens vooralsnog niet terug. Klik hier naar de vragen van beide Kamerleden Van Dam en Von Martels en de antwoorden daarop van de minister van 14 november 2019.

De KNSA blijft van mening dat de e-screener volledig van tafel moet en is op dat punt teleurgesteld in deze antwoorden van de minister. Het feit dat de e-screener voor de komende twee jaar niet wordt toegepast op bestaande verlofhouders illustreert dat deze dus niet functioneert, en dat zou dus ook voor de nieuwe verlofaanvragers moeten gelden. Helaas heeft de minister op dit moment nog niet besloten om ook voor nieuwe aanvragers de e-screener op te schorten. Eerst moet onomstotelijk worden aangetoond dat de e-screener een deugdelijk instrument is. De KNSA blijft erop wijzen dat dit instrument daarom eerst goed gevalideerd moet worden door het onafhankelijk instituut COTAN (de Commissie Testaangelegenheden Nederland).

E-screener moet gebruiksvriendelijker

De minister heeft met het antwoord op Kamervraag 13 vastgesteld dat laaggeletterden en mensen met dyslexie de mogelijkheid krijgen om iemand mee te nemen die de vragen van de e-screener voorleest en dat er aan mensen met dyslexie meer tijd gegeven mag worden voor het invullen van deze test. Overigens is tot op heden dit dienstverleningsniveau, zoals de minister dat noemt, niet toegepast.

Zienswijzeprocedure

Uit de antwoorden van de minister blijkt nu duidelijk dat de uitslag van de e-screener niet meer automatisch tot weigering of intrekking van het verlof mag leiden en tot inbeslagname van de vuurwapens. Er moet bovendien, zoals de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft, een zienswijzeprocedure aan de betrokkenen geboden worden. Met nadruk wijst de KNSA erop dat dat tot op heden niet is gebeurd, en vanaf nu dus wel zal gaan gebeuren.

Betrokkenheid KNSA

De bewering van de minister in het antwoord op Kamervraag 11, namelijk dat de KNSA betrokken is geweest bij de totstandkoming van de wetgeving, bij het benoemen van de relevante risicofactoren en bij het zogenaamde kalibratieproces, is pertinent onjuist. Zoals al eerder gemeld, is de KNSA slechts gebruikt voor het ronselen van proefpersonen; nadien is er geen enkele communicatie meer geweest met de KNSA.

KNSA reserveert € 50.000 voor gedupeerden e-screener

Ofschoon de minister van Justitie en Veiligheid op 29 oktober 2019 heeft besloten om de toepassing van de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten, zijn er hierdoor toch al een groot aantal sportschutters gedupeerd doordat hun wapenverloven zijn ingetrokken en zelfs hun wapens in bewaring zijn genomen.

Ook heeft de minister nog geen gehoor gegeven aan het verzoek van de KNSA om de e-screener ook voor alle nieuwe verlofaanvragers niet te laten toepassen.

Al eerder is bekend gemaakt dat het KNSA-bestuur daarom besloten heeft om alle gedupeerde KNSA-sportschutters bij te zullen staan bij hun problemen met de e-screener. Dat kan zijn in juridische procedures, zoals een administratief beroep bij het ministerie, tot aan het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Ook kan de KNSA deze sportschutters bijstaan wanneer een contra-expertise nodig is.

Het KNSA-bestuur heeft deze week besloten daarvoor expliciet in de begroting een bedrag te reserveren van maar liefst € 50.000 voor het komende jaar, voor zover deze kosten niet gedekt worden door de KNSA-rechtsbijstandverzekering. Het mag namelijk niet zo zijn, dat de e-screener onterecht sportschutters hun sport ontneemt c.q. onmogelijk maakt.

Minister schort e-screener op voor bestaande verlofhouders

De minister van Justitie en Veiligheid heeft per brief van 29 oktober 2019 de Tweede Kamer laten weten de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten,
Klik hier voor de brief.

De minister verwijst in zijn brief naar de kritische reacties van de KNSA en de KNJV, en kondigt aan met beide belangenorganisaties hierover in gesprek te gaan. Dit is een eerste stap in de goede richting maar nog niet voldoende. Er is nu wel gebleken dat het instrument e-screener niet functioneert; dus ook niet voor nieuwe aanvragers. Dat zal de KNSA ook in de gesprekken met de minister blijven benadrukken.

Voorts is waakzaamheid geboden vanwege de aangekondigde nieuwe uitgebreidere versie van het zogenaamde WM32-formulier dat in de plaats komt van de opgeschorte e-screener.

Alle bestaande verlofhouders hoeven de e-screener tot nader order niet te doen!

Het ministerie heeft de KNSA laten weten dat diegenen die inmiddels uitgenodigd zijn voor het doen van de e-screener, deze vooralsnog niet hoeven te doen en dus geen afspraak daarvoor meer hoeven te maken met Lamark. Degenen die reeds een afspraak hebben gemaakt bij Lamark, kunnen deze afspraak dus annuleren. Let op: dit geldt dus alleen voor de bestaande verlofhouders.

Voor diegenen die de e-screener al wel gedaan hebben en van wie, als gevolg daarvan, het verlof is ingetrokken, zal de KNSA de juridische procedures uiteraard voortzetten.

Gevolgen invoering e-screener voor (potentiële) verlofhouders (per 01-10-2019)

Ondanks de vele bezwaren van de KNSA vóór en na de unanieme vaststelling in 2017 door de Tweede Kamer hiervan, is toch de e-screener in werking getreden; helaas plotsklaps en zonder nader overleg met de KNSA. De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die wordt gebruikt als meetinstrument voor potentiële en bestaande verlofhouders.

Nieuwe verlofhouders:

Met de inwerkingtreding van de e-screener per 1 oktober 2019 moeten alle nieuwe verlofhouders verplicht eerst deze e-screener uitvoeren voordat de verlofaanvraag verder door de politie in behandeling wordt genomen. De daaraan verbonden kosten bedragen € 54,45.

Ten aanzien van het inlichtingenformulier WM32 geldt dan dat verlofaanvragers de vragen niet meer hoeven in te vullen, maar alleen de drie (3) referenten.

In de brief die de aanvragers van een verlof van de politie ontvangen is een link opgenomen naar het bedrijf Lamark (lamark.com) dat 23 locaties heeft in Nederland waar de e-screener kan worden afgenomen op een vooraf online afgesproken dag en tijdstip. De verlofaanvrager mag zelf een keuze maken voor welke locatie hij of zij kiest; dat mag ook een locatie zijn die niet in de nabijheid van de eigen woonplaats is. De aanvrager moet wel binnen vier (4) weken nadat de uitnodiging is verzonden, de e-screener uitvoeren.

De verlofaanvrager ontvangt nadat de e-screener is afgenomen, geen uitslag van Lamark; de uitslag wordt door hen verstrekt aan de politie en die verstrekt de uitslag aan de aanvrager van het verlof.

Met nadruk is gesteld dat de uitslag van de e-screener een onderdeel van de beoordeling van de verlofaanvraag is en niet van doorslaggevende aard hoeft te zijn. De uitslag is wel een onderdeel van de verlofaanvraag. Nadat de uitslag is ontvangen wordt de aanvraag van het verlof verder door de politie afdeling Korpscheftaken in behandeling genomen.

Bestaande verlofhouders:

Ook alle bestaande verlofhouders moeten uiteindelijk éénmalig de e-screener uitvoeren bij verlenging van hun verlof. Voor deze bestaande verlofhouders geldt dat zij twaalf (12) weken vóór het verlopen van de geldigheidstermijn van het verlof, door de politie worden bericht omtrent het uitvoeren van de e-screener op eerdergenoemde 23 locaties. Dat betekent dat in oktober 2019 diegenen die in januari 2020 hun verlof moeten verlengen, een uitnodiging hiervoor kunnen verwachten.

Niet alle bestaande verlofhouders moeten bij hun verlenging in 2020 de e-screener afleggen; dat gebeurt gefaseerd in leeftijdsgroepen, als volgt:

2020: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar en ouder
2021: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 41 tot en met 59 jaar
2022: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 40 jaar

De desbetreffende verlofhouders ontvangen automatisch een uitnodiging voor het uitvoeren van de e-screener van de politie. Het is wel van belang dat de verlofhouder de e-screener heeft uitgevoerd voordat de afspraak voor verlenging van het verlof (minimaal twee weken voordat de geldigheid daarvan verstrijkt) is gemaakt.

Ondersteuning door KNSA:

Het is op dit moment onzeker wat de consequentie van de invoering van de e-screener voor de verlofhouders in Nederland zal zijn. De KNSA gaat er op dit moment van uit dat bestaande verlofhouders in het algemeen en in meerderheid geen negatieve uitslag van de e-screener zullen ontvangen. Zij zijn immers reeds tot op het bot gescreend, ondervinden een grote sociale controle bij de schietsportverenigingen en hebben met enige regelmaat contact met de politie.

Eén van die zaken die eerder besproken hadden kunnen worden in een overleg over de uitvoering van de e-screener – dat dus nooit heeft plaatsgevonden – is dat de KNSA nu alsnog de Nationale Politie er op heeft gewezen dat sommige leden van schietsportverenigingen die over een wapenverlof beschikken, dyslectisch zijn, analfabeet, enzovoorts. Daarnaast zijn er verlofhouders die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en de e-screener in de Engelse taal zullen moeten uitvoeren. De Nationale Politie heeft de KNSA toegezegd om in overleg met Lamark, voor deze personen naar een passende oplossing te zoeken.

Sinds 2005 is de procedure bij de KNSA dat bij een verlofintrekking door de politie, de KNSA daarover een melding ontvangt. Meestal ontvangt de KNSA die melding enige tijd later dan dat de betrokken sportschutter is geïnformeerd omtrent het voornemen en de definitieve intrekking van het verlof. Het gevolg van de intrekking van het verlof is in eerste aanleg, conform de Statuten van de KNSA, dat de status van schutter door ons wordt ingetrokken en de KNSA-vereniging betrokkene moet royeren of schorsen. Meestentijds gaat het dan om een gepleegde overtreding of een gepleegd misdrijf.

Echter, bij de e-screener zal de KNSA in eerste aanleg anders handelen. De KNSA vindt niet dat een verlofintrekking naar aanleiding van een negatieve uitslag van de e-screener ook automatisch moet leiden tot de intrekking van de KNSA-licentie. Al diegenen waarvan de e-screener leidt tot intrekking van het verlof, verzoekt het KNSA-bestuur om de KNSA daarover onmiddellijk in te lichten, bij voorkeur al wanneer betrokkene een voornemen tot intrekking van de politie ontvangt. De KNSA zal dan, zoals gezegd, de KNSA-licentie – indien uit de politiebeschikking blijkt dat die intrekking het gevolg is van de e-screener – niet intrekken en de betrokkene bijstaan in een eventuele beroepsprocedure. De KNSA zal voor die procedures, voor zo ver die niet binnen de dekking van de rechtsbijstandverzekering vallen, extra gelden vrijmaken.

Wellicht ten overvloede: de e-screener is niet van toepassing voor leden van schietsportverenigingen die niet beschikken over een eigen verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Voor deze sportschutters verandert er niets.

Schietverenigingen waarschuwen voor computertest bij afgifte wapenvergunning

In een brief aan minister Grapperhaus van Justitie wijzen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Koninklijke Jagersvereniging op de gevaren van de zogenoemde e-screener. Dat is een computergestuurde gedragstest die moet meetellen bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning.

De Tweede Kamer heeft de e-screener al goedgekeurd, maar volgens de schietverenigingen creëert deze vooral schijnzekerheid.

De aanstaande invoering is een gevolg van de schietpartij in Alphen aan de Rijn in 2011, waarbij een jonge man met een wapenvergunning zes mensen doodschoot en 17 personen verwondde in een winkelcentrum.

‘Onzinvragen’

Het systeem beoordeelt aan de hand van een aantal vragen of de gemoedstoestand van de aanvrager van een wapenvergunning wel goed is.

“Beoordelen hoe het met iemand gaat en of die geschikt is voor een wapenverlof is maatwerk”, zegt Sander Duisterhof van de KNSA. “Dat kun je niet door een computer laten doen.”

Het ministerie heeft onder andere aan de KNSA en de Jagersvereniging gevraagd om het programma te testen. “Ik was een van de proefpersonen”, zegt Duisterhof.

“Een vraag was of ik weleens depressief was. In de context van die vraag antwoord je natuurlijk nee. Of: je vrouw wordt aangevallen in het bos en je hebt een mes. Ga je haar verdedigen? Dat soort onzin. In Finland hebben ze deze test allang als totaal ongeschikt bestempeld.” Daar komt volgens Duisterhof bij dat de test een momentopname is.

Uitvoerig getest

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat de e-screener uitvoerig is getest en dat de vragen zijn gebaseerd op “wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen”. Volgens het ministerie is de screener ontwikkeld door het Trimbos Instituut, TNO en Ipsos.

De test zal volgens het ministerie bij de geringste twijfel al een negatief oordeel afgeven, omdat de lat voor een wapenvergunning “zeer hoog” ligt. “Dat is ook de uitleg van de Hoge Raad van de bedoeling van de Wet wapens en munitie”, aldus het ministerie.

Een negatieve uitkomst van de test betekent juridisch gezien geen automatische afwijzing. Maar iemand krijgt geen vergunning, als er geen heldere “contra-indicaties” zijn die de negatieve uitkomst van de e-screener in een ander perspectief plaatsen, zegt Justitie en Veiligheid.

De beoordeling van een aanvraag van een wapenvergunning wordt door de politie gedaan. Bij die beoordeling zijn fouten gemaakt bij het verlenen van de vergunning aan de schutter in Alphen aan de Rijn, Tristan van der Vlis, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs nog.

“In principe heeft de overheid mogelijkheden genoeg om wapenbezitters te screenen. Je moet ze alleen wél goed toepassen. De politie kan nagaan of aanvragers bijvoorbeeld in GGZ-systemen voorkomen”, zegt Laurens Hoedemaker van de Jagersvereniging, die net als Sander Duisterhof van de KNSA niets in de e-screener ziet.

Schijnzekerheid

De Tweede Kamer heeft de wet over de e-screener aangenomen en Hoedemaker zegt dat “uiteraard” te respecteren. “Maar ik vind dat de Kamerleden een rad voor de ogen is gedraaid door de e-screener voor te schotelen als instrument waarmee veel meer mogelijk is dan in werkelijkheid blijkt. Daarmee is een schijnzekerheid gecreëerd”, zegt Hoedemaker.

Volgens hem hadden er een hoop problemen voorkomen kunnen worden als er nadrukkelijk met de schietverenigingen was overlegd over het systeem.

Hoedemaker: “Deze machine zegt alleen op een aanvraag: ja of nee. En dat is niet de manier. Het moet een hulpmiddel zijn voor de politie, niet een doorslaggevend instrument. De politie moet de beoordeling doen en daarna zoveel mogelijk huisbezoeken plegen. Dat mag van mij best wat intensiever. Dan doe je echt wat aan borging van het legaal wapenbezit in Nederland.”

Het ministerie laat weten dat de e-screener na een jaar geëvalueerd zal worden door onderzoeksinstituut TNO. “Daarna volgt er mogelijk een aanpassing of bijstelling.

Bron: https://nos.nl/artikel/2304601-schietverenigingen-waarschuwen-voor-computertest-bij-afgifte-wapenvergunning.html

Wetswijziging e-screener per 1 oktober 2019 van kracht

De wijziging in de Wet wapens en munitie (Wwm) artikel 6a treedt per 1 oktober 2019 in werking en houdt verband met de invoering van de zogenaamde e-screener. Dat is bij Koninklijk Besluit bepaald. Voor dat Besluit klik hier.

Deze wetswijziging is al in 2017 door het Parlement geaccordeerd en houdt verband met het feit dat de minister bij de aanvraag van een verlof de aanvrager kan verplichten mee te werken aan een onderzoek, ook wel genoemd de e-screener. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument, teneinde te kunnen beoordelen of de (potentiële) verlofhouder geen persoonskenmerken dan wel een zodanige psychische gesteldheid heeft, dat een wapenverlof aan diegene niet verleend zou moeten worden.

Daarnaast regelt deze wetswijziging de invoering van drie (3) referenten die de aanvrager moet opgeven (voorheen waren dat er twee). Voor de oorspronkelijke wettekst klik hier.

De wetswijziging regelt dat nieuwe verlofaanvragers eenmalig de e-screener moeten uitvoeren en voor bestaande verlofhouders geldt dat zij eenmalig de e-screener moeten laten afnemen; dat gebeurt gefaseerd op basis van leeftijdsgroepen, in de komende jaren.

Het ministerie heeft voorts aangekondigd dat er een wijziging in de Regeling wapens en munitie (Rwm) noodzakelijk is in verband met de invoering van de e-screener, omdat – zo meldt het ministerie ons – daarvoor leges in rekening gebracht moeten worden. Aangezien de politie voornemens is de afname van de e-screener niet zelf, maar gedecentraliseerd bij private bedrijven c.q. organisaties te laten uitvoeren, wordt nu gesproken over een legesbedrag van € 54,45 per afname. Over de andere details inzake de invoering en de start daarvan is nog niets definitief bekend.

Bezwaar:
De KNSA heeft bezwaar tegen deze gang van zaken gemaakt. Dat de wetswijziging door het Parlement is goedgekeurd, is evident. Echter, TNO heeft de e-screener moeten valideren en kalibreren en zou daarbij de KNSA betrekken. Dat is tot op heden, behoudens de aanlevering van personen die aan die test wilden meewerken, niet gebeurd.

Er is verzuimd met de KNSA hierover terug te koppelen en ook inzake de op stapel staande wijziging in de Rwm is de KNSA niet gekend. Inmiddels heeft de KNSA daarover de minister per brief om uitleg gevraagd.

Wetswijziging als gevolg van implementatie EU-richtlijn een feit

Op 23 juli 2019 is in werking getreden een wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn die in de loop van 2017 in werking is getreden. Klik hier voor de tekst van deze wijziging.

Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe categorie A6 of A7 van de EU-richtlijn, verboden is. Deze A6- en A7-vuurwapens worden als volgt omschreven:

A6 = Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens
A7 = Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking:
a) korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
 • een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
 • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen in wordt geplaatst;
 b) lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
 • een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
 • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen in wordt geplaatst.

Voor de Nederlandse schietsport wordt daarop echter een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van de schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn. De KNSA heeft er de afgelopen tijd voor gestreden dat de implementatie van deze EU-richtlijn zo weinig mogelijk negatieve consequenties heeft voor de Nederlandse schietsport.

Met deze uitzondering komt het erop neer dat wanneer sportschutters c.q. verlofhouders kunnen aantonen dat zij een discipline beoefenen waarvoor een dergelijk vuurwapen nodig is, zij toch het wapen op verlof kunnen krijgen c.q. kunnen behouden. Dat is in dat geval van toepassing voor de volgende door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines:

1. Statische disciplines Groot Kaliber Pistool
1.2 Militair Pistool
1.2 Service Pistol
1.3 Action Shooting
1.4 Meesterkaart Zwaar
2. Statische disciplines Groot Kaliber Geweer
2.1 Militair Geweer
2.2 Veteranengeweer
2.3 Precisiegeweer
2.4 .30 M1
3. Dynamische / Parcours-disciplines Pistool
3.1 IPSC Handgun Open
3.2 IPSC Handgun Standard
3.3 IPSC Handgun Classic
3.4 IPSC Handgun Production
3.5 IPSC Handgun Revolver
3.6 Dynamic Service Rifle Pistool
 4. Dynamische / Parcours-disciplines Geweer
4.1 IPSC Rifle Semi Auto Open
4.2 IPSC Rifle Semi Auto Standard
4.3 IPSC Rifle Manual Action Open
4.4 IPSC Rifle Manual Action Standard
4.5 Dynamic Service Rifle Geweer Semiautomaat
4.6 Dynamic Service Rifle Geweer Diverse

Het betekent tevens dat de betrokkene moet aantonen dat hij/zij lid is van een schietsportvereniging waarbij in het verband van die vereniging de discipline wordt beoefend waarvoor het verlof wordt aangevraagd. Deze vereniging moet in verband daarmee door de Minister van J&V zijn erkend, en dat geschiedt door tussenkomst van een certificering door de KNSA.

Een en ander is geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), genaamd Besluit wapens en munitie, die eveneens op 23 juli 2019 in werking is getreden.  De tekst van het Besluit wm is hier te vinden. De disciplines zijn opgenomen in de inmiddels ook gewijzigde Regeling wapens en munitie (Rwm), in artikel 43a. Die publicatie kunt u hier teruglezen.

Voor de erkenning van schietverenigingen is een separaat Besluit van de Minister, genaamd “Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen”, vastgesteld. Dat Besluit regelt dat schietverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd erkend zijn door de Minister. In dat Besluit is vastgelegd op welke wijze verenigingen die erkend moeten worden vanwege het gebruik van vuurwapens in de A6 of A7 categorieën van de EU-richtlijn, die erkenning kunnen bevestigen.

Deze wijzigingen en nieuwe regelingen betekenen voor de huidige verlofhouders van één of meerdere van dit type wapen, dat zij bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof een extra aanvraag voor dit type moeten doen door middel van een ingevuld WM3-formulier. Op dat WM3-formulier worden dan alleen die wapens vermeld die onder de EU-richtlijn vallen en waarvoor een extra verlof nodig is. Er wordt extra verlof verleend door een aantekening te doen op het bestaande verlof voor zowel de wapens als voor de daarbij behorende magazijnen.

Resumerend betekent dat voor deze huidige verlofhouders het volgende:

 1. Bij de eerstvolgende verlenging tevens aanvraag WM3 indienen voor wapens die vallen onder EU-richtlijn (de zogenaamde A6- of A7-wapens)
 2. Op het formulier moet één of meerdere van de voor deze vuurwapens door de Minister vastgestelde disciplines worden ingevuld.
 3. De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).
 4. De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

Voor nieuwe aanvragers van een dergelijk verlof betekent dit het volgende:

 1. Aantonen dat de betrokken verlofhouder inmiddels ten aanzien van het wapenverlof, in fase 3 is aanbeland
 2. Aanvraag indienen met WM3-formulier waarop is ingevuld de discipline die met het wapen wordt beoefend en die deel uitmaakt van de 20 door de Minister van J&V aangewezen schietsportdisciplines voor het desbetreffende type wapen dat onder de EU-richtlijn valt (A6- of A7-wapens).
 3. De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).
 4. De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

Legesverhoging

Helaas is het gevolg van deze wetswijziging en van de uitzondering die wordt geboden, een verhoging van de leges, zoals die in de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging in verband met de EU-richtlijn is vermeld. De legesverhoging bedraagt (voor iedere verlofhouder in Nederland) dan € 8,20 voor de aanvraag van een nieuw verlof en voor de verlenging van een bestaand verlof, zodat deze bedragen respectievelijk € 138,20 en € 68,20 zijn geworden.

Erkenning schietsportverenigingen door Minister

Gelijktijdig met de gewijzigde Wet wapens en munitie is op 23 juli 2019 in werking getreden het “Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen”. Dit besluit is inmiddels ook gepubliceerd in de Staatscourant van 27 augustus 2019 en is dus met terugwerkende kracht (23 juli 2019) in werking getreden. Dit besluit regelt de erkenning van schietsportverenigingen die gebruik maken van de ontheffing op het verbod van wapens met grote magazijnen. Klik hier voor de tekst van het Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen.

Verenigingen die een verenigingsverlof voor deze wapens hebben, moeten erkend worden door de Minister. Dat geldt ook voor verenigingen met leden die in het verband van die vereniging gebruik maken van deze wapens en daarvoor verlof hebben of aanvragen.

Schietsportverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd zijn in beginsel erkend. Ter definitieve vaststelling daarvan moeten zij nog wel binnen drie (3) maanden na inwerkingtreding (23 juli 2019), dus vóór uiterlijk 23 oktober 2019, een kopie van dat KNSA-certificaat aan het Ministerie toezenden met daarbij een verklaring waarin staat dat het bestuur van de vereniging geen kennis draagt van vrees voor misbruik van wapens en munitie door de vereniging en haar leden.