Minister antwoordt op Kamervragen inzake e-screener

Wapens terug naar deel gedupeerden

De minister heeft op 14 november de Kamervragen van 24 oktober van de CDA-leden Van Dam en Von Martels beantwoord.  De minister deelt in zijn antwoorden mee dat aan een groot deel van degenen van wie de wapens in bewaring zijn genomen nadat zij negatief (rood) scoorden op de e-screener, de wapens terstond teruggegeven moeten worden. Die teruggave is echter alleen van toepassing voor degenen die de einduitslag ‘rood’ hebben verkregen vanwege louter ‘sociale wenselijkheid’.

Indien een combinatie van andere factoren voor een negatieve einduitslag heeft gezorgd, blijven de ingenomen wapens vooralsnog in bewaring totdat het volledige administratieve beroep is afgerond. Datzelfde geldt voor degenen die de uitslag ‘rood’ hebben gescoord op basis van ‘psychose, psychopathie en suïcidaliteit’. Ook die categorie verlofhouders krijgt de wapens vooralsnog niet terug. Klik hier naar de vragen van beide Kamerleden Van Dam en Von Martels en de antwoorden daarop van de minister van 14 november 2019.

De KNSA blijft van mening dat de e-screener volledig van tafel moet en is op dat punt teleurgesteld in deze antwoorden van de minister. Het feit dat de e-screener voor de komende twee jaar niet wordt toegepast op bestaande verlofhouders illustreert dat deze dus niet functioneert, en dat zou dus ook voor de nieuwe verlofaanvragers moeten gelden. Helaas heeft de minister op dit moment nog niet besloten om ook voor nieuwe aanvragers de e-screener op te schorten. Eerst moet onomstotelijk worden aangetoond dat de e-screener een deugdelijk instrument is. De KNSA blijft erop wijzen dat dit instrument daarom eerst goed gevalideerd moet worden door het onafhankelijk instituut COTAN (de Commissie Testaangelegenheden Nederland).

E-screener moet gebruiksvriendelijker

De minister heeft met het antwoord op Kamervraag 13 vastgesteld dat laaggeletterden en mensen met dyslexie de mogelijkheid krijgen om iemand mee te nemen die de vragen van de e-screener voorleest en dat er aan mensen met dyslexie meer tijd gegeven mag worden voor het invullen van deze test. Overigens is tot op heden dit dienstverleningsniveau, zoals de minister dat noemt, niet toegepast.

Zienswijzeprocedure

Uit de antwoorden van de minister blijkt nu duidelijk dat de uitslag van de e-screener niet meer automatisch tot weigering of intrekking van het verlof mag leiden en tot inbeslagname van de vuurwapens. Er moet bovendien, zoals de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft, een zienswijzeprocedure aan de betrokkenen geboden worden. Met nadruk wijst de KNSA erop dat dat tot op heden niet is gebeurd, en vanaf nu dus wel zal gaan gebeuren.

Betrokkenheid KNSA

De bewering van de minister in het antwoord op Kamervraag 11, namelijk dat de KNSA betrokken is geweest bij de totstandkoming van de wetgeving, bij het benoemen van de relevante risicofactoren en bij het zogenaamde kalibratieproces, is pertinent onjuist. Zoals al eerder gemeld, is de KNSA slechts gebruikt voor het ronselen van proefpersonen; nadien is er geen enkele communicatie meer geweest met de KNSA.

KNSA reserveert € 50.000 voor gedupeerden e-screener

Ofschoon de minister van Justitie en Veiligheid op 29 oktober 2019 heeft besloten om de toepassing van de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten, zijn er hierdoor toch al een groot aantal sportschutters gedupeerd doordat hun wapenverloven zijn ingetrokken en zelfs hun wapens in bewaring zijn genomen.

Ook heeft de minister nog geen gehoor gegeven aan het verzoek van de KNSA om de e-screener ook voor alle nieuwe verlofaanvragers niet te laten toepassen.

Al eerder is bekend gemaakt dat het KNSA-bestuur daarom besloten heeft om alle gedupeerde KNSA-sportschutters bij te zullen staan bij hun problemen met de e-screener. Dat kan zijn in juridische procedures, zoals een administratief beroep bij het ministerie, tot aan het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Ook kan de KNSA deze sportschutters bijstaan wanneer een contra-expertise nodig is.

Het KNSA-bestuur heeft deze week besloten daarvoor expliciet in de begroting een bedrag te reserveren van maar liefst € 50.000 voor het komende jaar, voor zover deze kosten niet gedekt worden door de KNSA-rechtsbijstandverzekering. Het mag namelijk niet zo zijn, dat de e-screener onterecht sportschutters hun sport ontneemt c.q. onmogelijk maakt.

Minister schort e-screener op voor bestaande verlofhouders

De minister van Justitie en Veiligheid heeft per brief van 29 oktober 2019 de Tweede Kamer laten weten de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten,
Klik hier voor de brief.

De minister verwijst in zijn brief naar de kritische reacties van de KNSA en de KNJV, en kondigt aan met beide belangenorganisaties hierover in gesprek te gaan. Dit is een eerste stap in de goede richting maar nog niet voldoende. Er is nu wel gebleken dat het instrument e-screener niet functioneert; dus ook niet voor nieuwe aanvragers. Dat zal de KNSA ook in de gesprekken met de minister blijven benadrukken.

Voorts is waakzaamheid geboden vanwege de aangekondigde nieuwe uitgebreidere versie van het zogenaamde WM32-formulier dat in de plaats komt van de opgeschorte e-screener.

Alle bestaande verlofhouders hoeven de e-screener tot nader order niet te doen!

Het ministerie heeft de KNSA laten weten dat diegenen die inmiddels uitgenodigd zijn voor het doen van de e-screener, deze vooralsnog niet hoeven te doen en dus geen afspraak daarvoor meer hoeven te maken met Lamark. Degenen die reeds een afspraak hebben gemaakt bij Lamark, kunnen deze afspraak dus annuleren. Let op: dit geldt dus alleen voor de bestaande verlofhouders.

Voor diegenen die de e-screener al wel gedaan hebben en van wie, als gevolg daarvan, het verlof is ingetrokken, zal de KNSA de juridische procedures uiteraard voortzetten.

Gevolgen invoering e-screener voor (potentiële) verlofhouders (per 01-10-2019)

Ondanks de vele bezwaren van de KNSA vóór en na de unanieme vaststelling in 2017 door de Tweede Kamer hiervan, is toch de e-screener in werking getreden; helaas plotsklaps en zonder nader overleg met de KNSA. De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die wordt gebruikt als meetinstrument voor potentiële en bestaande verlofhouders.

Nieuwe verlofhouders:

Met de inwerkingtreding van de e-screener per 1 oktober 2019 moeten alle nieuwe verlofhouders verplicht eerst deze e-screener uitvoeren voordat de verlofaanvraag verder door de politie in behandeling wordt genomen. De daaraan verbonden kosten bedragen € 54,45.

Ten aanzien van het inlichtingenformulier WM32 geldt dan dat verlofaanvragers de vragen niet meer hoeven in te vullen, maar alleen de drie (3) referenten.

In de brief die de aanvragers van een verlof van de politie ontvangen is een link opgenomen naar het bedrijf Lamark (lamark.com) dat 23 locaties heeft in Nederland waar de e-screener kan worden afgenomen op een vooraf online afgesproken dag en tijdstip. De verlofaanvrager mag zelf een keuze maken voor welke locatie hij of zij kiest; dat mag ook een locatie zijn die niet in de nabijheid van de eigen woonplaats is. De aanvrager moet wel binnen vier (4) weken nadat de uitnodiging is verzonden, de e-screener uitvoeren.

De verlofaanvrager ontvangt nadat de e-screener is afgenomen, geen uitslag van Lamark; de uitslag wordt door hen verstrekt aan de politie en die verstrekt de uitslag aan de aanvrager van het verlof.

Met nadruk is gesteld dat de uitslag van de e-screener een onderdeel van de beoordeling van de verlofaanvraag is en niet van doorslaggevende aard hoeft te zijn. De uitslag is wel een onderdeel van de verlofaanvraag. Nadat de uitslag is ontvangen wordt de aanvraag van het verlof verder door de politie afdeling Korpscheftaken in behandeling genomen.

Bestaande verlofhouders:

Ook alle bestaande verlofhouders moeten uiteindelijk éénmalig de e-screener uitvoeren bij verlenging van hun verlof. Voor deze bestaande verlofhouders geldt dat zij twaalf (12) weken vóór het verlopen van de geldigheidstermijn van het verlof, door de politie worden bericht omtrent het uitvoeren van de e-screener op eerdergenoemde 23 locaties. Dat betekent dat in oktober 2019 diegenen die in januari 2020 hun verlof moeten verlengen, een uitnodiging hiervoor kunnen verwachten.

Niet alle bestaande verlofhouders moeten bij hun verlenging in 2020 de e-screener afleggen; dat gebeurt gefaseerd in leeftijdsgroepen, als volgt:

2020: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar en ouder
2021: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 41 tot en met 59 jaar
2022: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 40 jaar

De desbetreffende verlofhouders ontvangen automatisch een uitnodiging voor het uitvoeren van de e-screener van de politie. Het is wel van belang dat de verlofhouder de e-screener heeft uitgevoerd voordat de afspraak voor verlenging van het verlof (minimaal twee weken voordat de geldigheid daarvan verstrijkt) is gemaakt.

Ondersteuning door KNSA:

Het is op dit moment onzeker wat de consequentie van de invoering van de e-screener voor de verlofhouders in Nederland zal zijn. De KNSA gaat er op dit moment van uit dat bestaande verlofhouders in het algemeen en in meerderheid geen negatieve uitslag van de e-screener zullen ontvangen. Zij zijn immers reeds tot op het bot gescreend, ondervinden een grote sociale controle bij de schietsportverenigingen en hebben met enige regelmaat contact met de politie.

Eén van die zaken die eerder besproken hadden kunnen worden in een overleg over de uitvoering van de e-screener – dat dus nooit heeft plaatsgevonden – is dat de KNSA nu alsnog de Nationale Politie er op heeft gewezen dat sommige leden van schietsportverenigingen die over een wapenverlof beschikken, dyslectisch zijn, analfabeet, enzovoorts. Daarnaast zijn er verlofhouders die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en de e-screener in de Engelse taal zullen moeten uitvoeren. De Nationale Politie heeft de KNSA toegezegd om in overleg met Lamark, voor deze personen naar een passende oplossing te zoeken.

Sinds 2005 is de procedure bij de KNSA dat bij een verlofintrekking door de politie, de KNSA daarover een melding ontvangt. Meestal ontvangt de KNSA die melding enige tijd later dan dat de betrokken sportschutter is geïnformeerd omtrent het voornemen en de definitieve intrekking van het verlof. Het gevolg van de intrekking van het verlof is in eerste aanleg, conform de Statuten van de KNSA, dat de status van schutter door ons wordt ingetrokken en de KNSA-vereniging betrokkene moet royeren of schorsen. Meestentijds gaat het dan om een gepleegde overtreding of een gepleegd misdrijf.

Echter, bij de e-screener zal de KNSA in eerste aanleg anders handelen. De KNSA vindt niet dat een verlofintrekking naar aanleiding van een negatieve uitslag van de e-screener ook automatisch moet leiden tot de intrekking van de KNSA-licentie. Al diegenen waarvan de e-screener leidt tot intrekking van het verlof, verzoekt het KNSA-bestuur om de KNSA daarover onmiddellijk in te lichten, bij voorkeur al wanneer betrokkene een voornemen tot intrekking van de politie ontvangt. De KNSA zal dan, zoals gezegd, de KNSA-licentie – indien uit de politiebeschikking blijkt dat die intrekking het gevolg is van de e-screener – niet intrekken en de betrokkene bijstaan in een eventuele beroepsprocedure. De KNSA zal voor die procedures, voor zo ver die niet binnen de dekking van de rechtsbijstandverzekering vallen, extra gelden vrijmaken.

Wellicht ten overvloede: de e-screener is niet van toepassing voor leden van schietsportverenigingen die niet beschikken over een eigen verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Voor deze sportschutters verandert er niets.

Schietverenigingen waarschuwen voor computertest bij afgifte wapenvergunning

In een brief aan minister Grapperhaus van Justitie wijzen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Koninklijke Jagersvereniging op de gevaren van de zogenoemde e-screener. Dat is een computergestuurde gedragstest die moet meetellen bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning.

De Tweede Kamer heeft de e-screener al goedgekeurd, maar volgens de schietverenigingen creëert deze vooral schijnzekerheid.

De aanstaande invoering is een gevolg van de schietpartij in Alphen aan de Rijn in 2011, waarbij een jonge man met een wapenvergunning zes mensen doodschoot en 17 personen verwondde in een winkelcentrum.

‘Onzinvragen’

Het systeem beoordeelt aan de hand van een aantal vragen of de gemoedstoestand van de aanvrager van een wapenvergunning wel goed is.

“Beoordelen hoe het met iemand gaat en of die geschikt is voor een wapenverlof is maatwerk”, zegt Sander Duisterhof van de KNSA. “Dat kun je niet door een computer laten doen.”

Het ministerie heeft onder andere aan de KNSA en de Jagersvereniging gevraagd om het programma te testen. “Ik was een van de proefpersonen”, zegt Duisterhof.

“Een vraag was of ik weleens depressief was. In de context van die vraag antwoord je natuurlijk nee. Of: je vrouw wordt aangevallen in het bos en je hebt een mes. Ga je haar verdedigen? Dat soort onzin. In Finland hebben ze deze test allang als totaal ongeschikt bestempeld.” Daar komt volgens Duisterhof bij dat de test een momentopname is.

Uitvoerig getest

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat de e-screener uitvoerig is getest en dat de vragen zijn gebaseerd op “wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen”. Volgens het ministerie is de screener ontwikkeld door het Trimbos Instituut, TNO en Ipsos.

De test zal volgens het ministerie bij de geringste twijfel al een negatief oordeel afgeven, omdat de lat voor een wapenvergunning “zeer hoog” ligt. “Dat is ook de uitleg van de Hoge Raad van de bedoeling van de Wet wapens en munitie”, aldus het ministerie.

Een negatieve uitkomst van de test betekent juridisch gezien geen automatische afwijzing. Maar iemand krijgt geen vergunning, als er geen heldere “contra-indicaties” zijn die de negatieve uitkomst van de e-screener in een ander perspectief plaatsen, zegt Justitie en Veiligheid.

De beoordeling van een aanvraag van een wapenvergunning wordt door de politie gedaan. Bij die beoordeling zijn fouten gemaakt bij het verlenen van de vergunning aan de schutter in Alphen aan de Rijn, Tristan van der Vlis, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs nog.

“In principe heeft de overheid mogelijkheden genoeg om wapenbezitters te screenen. Je moet ze alleen wél goed toepassen. De politie kan nagaan of aanvragers bijvoorbeeld in GGZ-systemen voorkomen”, zegt Laurens Hoedemaker van de Jagersvereniging, die net als Sander Duisterhof van de KNSA niets in de e-screener ziet.

Schijnzekerheid

De Tweede Kamer heeft de wet over de e-screener aangenomen en Hoedemaker zegt dat “uiteraard” te respecteren. “Maar ik vind dat de Kamerleden een rad voor de ogen is gedraaid door de e-screener voor te schotelen als instrument waarmee veel meer mogelijk is dan in werkelijkheid blijkt. Daarmee is een schijnzekerheid gecreëerd”, zegt Hoedemaker.

Volgens hem hadden er een hoop problemen voorkomen kunnen worden als er nadrukkelijk met de schietverenigingen was overlegd over het systeem.

Hoedemaker: “Deze machine zegt alleen op een aanvraag: ja of nee. En dat is niet de manier. Het moet een hulpmiddel zijn voor de politie, niet een doorslaggevend instrument. De politie moet de beoordeling doen en daarna zoveel mogelijk huisbezoeken plegen. Dat mag van mij best wat intensiever. Dan doe je echt wat aan borging van het legaal wapenbezit in Nederland.”

Het ministerie laat weten dat de e-screener na een jaar geëvalueerd zal worden door onderzoeksinstituut TNO. “Daarna volgt er mogelijk een aanpassing of bijstelling.

Bron: https://nos.nl/artikel/2304601-schietverenigingen-waarschuwen-voor-computertest-bij-afgifte-wapenvergunning.html

Wetswijziging e-screener per 1 oktober 2019 van kracht

De wijziging in de Wet wapens en munitie (Wwm) artikel 6a treedt per 1 oktober 2019 in werking en houdt verband met de invoering van de zogenaamde e-screener. Dat is bij Koninklijk Besluit bepaald. Voor dat Besluit klik hier.

Deze wetswijziging is al in 2017 door het Parlement geaccordeerd en houdt verband met het feit dat de minister bij de aanvraag van een verlof de aanvrager kan verplichten mee te werken aan een onderzoek, ook wel genoemd de e-screener. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument, teneinde te kunnen beoordelen of de (potentiële) verlofhouder geen persoonskenmerken dan wel een zodanige psychische gesteldheid heeft, dat een wapenverlof aan diegene niet verleend zou moeten worden.

Daarnaast regelt deze wetswijziging de invoering van drie (3) referenten die de aanvrager moet opgeven (voorheen waren dat er twee). Voor de oorspronkelijke wettekst klik hier.

De wetswijziging regelt dat nieuwe verlofaanvragers eenmalig de e-screener moeten uitvoeren en voor bestaande verlofhouders geldt dat zij eenmalig de e-screener moeten laten afnemen; dat gebeurt gefaseerd op basis van leeftijdsgroepen, in de komende jaren.

Het ministerie heeft voorts aangekondigd dat er een wijziging in de Regeling wapens en munitie (Rwm) noodzakelijk is in verband met de invoering van de e-screener, omdat – zo meldt het ministerie ons – daarvoor leges in rekening gebracht moeten worden. Aangezien de politie voornemens is de afname van de e-screener niet zelf, maar gedecentraliseerd bij private bedrijven c.q. organisaties te laten uitvoeren, wordt nu gesproken over een legesbedrag van € 54,45 per afname. Over de andere details inzake de invoering en de start daarvan is nog niets definitief bekend.

Bezwaar:
De KNSA heeft bezwaar tegen deze gang van zaken gemaakt. Dat de wetswijziging door het Parlement is goedgekeurd, is evident. Echter, TNO heeft de e-screener moeten valideren en kalibreren en zou daarbij de KNSA betrekken. Dat is tot op heden, behoudens de aanlevering van personen die aan die test wilden meewerken, niet gebeurd.

Er is verzuimd met de KNSA hierover terug te koppelen en ook inzake de op stapel staande wijziging in de Rwm is de KNSA niet gekend. Inmiddels heeft de KNSA daarover de minister per brief om uitleg gevraagd.

Wetswijziging als gevolg van implementatie EU-richtlijn een feit

Op 23 juli 2019 is in werking getreden een wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn die in de loop van 2017 in werking is getreden. Klik hier voor de tekst van deze wijziging.

Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe categorie A6 of A7 van de EU-richtlijn, verboden is. Deze A6- en A7-vuurwapens worden als volgt omschreven:

A6 = Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens
A7 = Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking:
a) korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
 • een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
 • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen in wordt geplaatst;
 b) lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
 • een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
 • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen in wordt geplaatst.

Voor de Nederlandse schietsport wordt daarop echter een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van de schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn. De KNSA heeft er de afgelopen tijd voor gestreden dat de implementatie van deze EU-richtlijn zo weinig mogelijk negatieve consequenties heeft voor de Nederlandse schietsport.

Met deze uitzondering komt het erop neer dat wanneer sportschutters c.q. verlofhouders kunnen aantonen dat zij een discipline beoefenen waarvoor een dergelijk vuurwapen nodig is, zij toch het wapen op verlof kunnen krijgen c.q. kunnen behouden. Dat is in dat geval van toepassing voor de volgende door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines:

1. Statische disciplines Groot Kaliber Pistool
1.2 Militair Pistool
1.2 Service Pistol
1.3 Action Shooting
1.4 Meesterkaart Zwaar
2. Statische disciplines Groot Kaliber Geweer
2.1 Militair Geweer
2.2 Veteranengeweer
2.3 Precisiegeweer
2.4 .30 M1
3. Dynamische / Parcours-disciplines Pistool
3.1 IPSC Handgun Open
3.2 IPSC Handgun Standard
3.3 IPSC Handgun Classic
3.4 IPSC Handgun Production
3.5 IPSC Handgun Revolver
3.6 Dynamic Service Rifle Pistool
 4. Dynamische / Parcours-disciplines Geweer
4.1 IPSC Rifle Semi Auto Open
4.2 IPSC Rifle Semi Auto Standard
4.3 IPSC Rifle Manual Action Open
4.4 IPSC Rifle Manual Action Standard
4.5 Dynamic Service Rifle Geweer Semiautomaat
4.6 Dynamic Service Rifle Geweer Diverse

Het betekent tevens dat de betrokkene moet aantonen dat hij/zij lid is van een schietsportvereniging waarbij in het verband van die vereniging de discipline wordt beoefend waarvoor het verlof wordt aangevraagd. Deze vereniging moet in verband daarmee door de Minister van J&V zijn erkend, en dat geschiedt door tussenkomst van een certificering door de KNSA.

Een en ander is geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), genaamd Besluit wapens en munitie, die eveneens op 23 juli 2019 in werking is getreden.  De tekst van het Besluit wm is hier te vinden. De disciplines zijn opgenomen in de inmiddels ook gewijzigde Regeling wapens en munitie (Rwm), in artikel 43a. Die publicatie kunt u hier teruglezen.

Voor de erkenning van schietverenigingen is een separaat Besluit van de Minister, genaamd “Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen”, vastgesteld. Dat Besluit regelt dat schietverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd erkend zijn door de Minister. In dat Besluit is vastgelegd op welke wijze verenigingen die erkend moeten worden vanwege het gebruik van vuurwapens in de A6 of A7 categorieën van de EU-richtlijn, die erkenning kunnen bevestigen.

Deze wijzigingen en nieuwe regelingen betekenen voor de huidige verlofhouders van één of meerdere van dit type wapen, dat zij bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof een extra aanvraag voor dit type moeten doen door middel van een ingevuld WM3-formulier. Op dat WM3-formulier worden dan alleen die wapens vermeld die onder de EU-richtlijn vallen en waarvoor een extra verlof nodig is. Er wordt extra verlof verleend door een aantekening te doen op het bestaande verlof voor zowel de wapens als voor de daarbij behorende magazijnen.

Resumerend betekent dat voor deze huidige verlofhouders het volgende:

 1. Bij de eerstvolgende verlenging tevens aanvraag WM3 indienen voor wapens die vallen onder EU-richtlijn (de zogenaamde A6- of A7-wapens)
 2. Op het formulier moet één of meerdere van de voor deze vuurwapens door de Minister vastgestelde disciplines worden ingevuld.
 3. De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).
 4. De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

Voor nieuwe aanvragers van een dergelijk verlof betekent dit het volgende:

 1. Aantonen dat de betrokken verlofhouder inmiddels ten aanzien van het wapenverlof, in fase 3 is aanbeland
 2. Aanvraag indienen met WM3-formulier waarop is ingevuld de discipline die met het wapen wordt beoefend en die deel uitmaakt van de 20 door de Minister van J&V aangewezen schietsportdisciplines voor het desbetreffende type wapen dat onder de EU-richtlijn valt (A6- of A7-wapens).
 3. De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).
 4. De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

Legesverhoging

Helaas is het gevolg van deze wetswijziging en van de uitzondering die wordt geboden, een verhoging van de leges, zoals die in de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging in verband met de EU-richtlijn is vermeld. De legesverhoging bedraagt (voor iedere verlofhouder in Nederland) dan € 8,20 voor de aanvraag van een nieuw verlof en voor de verlenging van een bestaand verlof, zodat deze bedragen respectievelijk € 138,20 en € 68,20 zijn geworden.

Erkenning schietsportverenigingen door Minister

Gelijktijdig met de gewijzigde Wet wapens en munitie is op 23 juli 2019 in werking getreden het “Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen”. Dit besluit is inmiddels ook gepubliceerd in de Staatscourant van 27 augustus 2019 en is dus met terugwerkende kracht (23 juli 2019) in werking getreden. Dit besluit regelt de erkenning van schietsportverenigingen die gebruik maken van de ontheffing op het verbod van wapens met grote magazijnen. Klik hier voor de tekst van het Besluit houdende de erkenning van schietverenigingen.

Verenigingen die een verenigingsverlof voor deze wapens hebben, moeten erkend worden door de Minister. Dat geldt ook voor verenigingen met leden die in het verband van die vereniging gebruik maken van deze wapens en daarvoor verlof hebben of aanvragen.

Schietsportverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd zijn in beginsel erkend. Ter definitieve vaststelling daarvan moeten zij nog wel binnen drie (3) maanden na inwerkingtreding (23 juli 2019), dus vóór uiterlijk 23 oktober 2019, een kopie van dat KNSA-certificaat aan het Ministerie toezenden met daarbij een verklaring waarin staat dat het bestuur van de vereniging geen kennis draagt van vrees voor misbruik van wapens en munitie door de vereniging en haar leden.