E-screener voor nieuwe aanvragen

Als gevolg van een wijziging in de Wet wapens en munitie per 1 oktober 2019 is per diezelfde datum voor (potentiële) verlofhouders de zogenaamde “e-screener” ingevoerd. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument waarmee het Ministerie en de Politie beogen te kunnen beoordelen of (potentiële) verlofhouders geen persoonskenmerken of een zodanige psychische gesteldheid hebben, dat een wapenverlof aan diegenen niet verleend zou moeten worden.

De KNSA heeft geageerd tegen de invoering van deze e-screener en de wijze waarop het instrument tot stand is gekomen. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat in oktober 2019 de Minister besloot om voorlopig het gebruik van dit instrument voor de bestaande verlofhouders stop te zetten. Voor de nieuwe verlofaanvragers bleef het instrument echter nog wel van toepassing. De strijd tegen dit instrument en het in de ogen van de KNSA onvoldoende valideren en kalibreren daarvan, is nog niet ten einde. Er loopt nog een juridische procedure waarbij de KNSA de Minister door middel van een zogenaamd ‘deskundigenbericht’ verzoekt een andere instantie een onafhankelijk oordeel over dit instrument en het kalibreren en het valideren daarvan te geven. Naar verwachting zal deze rechtszaak in het najaar 2020 gaan dienen.

Brochure en veranderingen

Vanwege de coronacrisis in Nederland zijn de politieafdelingen Korpscheftaken die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag en de verlenging van wapenverloven, lange tijd gesloten geweest. In die periode van sluiting werden wel bestaande verloven administratief verlengd, maar nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Als gevolg daarvan zijn dus ook de nieuwe verlofaanvragers niet meer aan de e-screener onderworpen. In de loop van juli 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken echter weer langzaam opengesteld en zijn ook weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen. En dus zijn ook nieuwe verlofaanvragers bij het exameninstituut Lamark de e-screener gaan doen. De politie heeft in die periode een nieuwe werkinstructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gekregen en er is door de politie voor degenen die de e-screener moeten doen, een brochure ontwikkeld. Deze brochure is openbaar en die kunt u hier inzien: Brochure e-screener.

De bezwaren van de zijde van de KNSA hebben al wel geleid tot veranderingen; of dat ook verbeteringen zijn zal de toekomst moeten uitwijzen. De veranderingen zijn, zoals al eerder vermeld, de verstrekking van een uniforme brochure, een verbeterde werkinstructie van het ministerie voor de politie en er wordt – zo is ons toegezegd en zo wordt ook in de brochure gemeld – rekening gehouden met personen die, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, niet in staat zijn om de e-screener te doen binnen de daarvoor gestelde termijn. Voor deze groep personen wordt er standaard meer tijd beschikbaar gesteld en kan het lettertype ook vergroot worden. Voorts is aangekondigd dat op korte termijn een Engelstalige en Duitstalige variant wordt aangeboden, alsmede een voorgelezen versie van de e-screener.

Een andere aanpassing die het Ministerie – op verzoek van de KNSA – heeft doorgevoerd, is dat wanneer uit de uitslag van de e-screener blijkt dat betrokkene niet of niet helemaal naar waarheid heeft geantwoord – dat wil zeggen (te veel) sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven – en dus het onderzoek als niet betrouwbaar wordt gekwalificeerd, betrokkene de gelegenheid krijgt om de e-screener nogmaals te doen. De KNSA adviseert degenen die de e-screener moeten doen om zich niet beter voor te doen dan zij zijn maar gewoon eerlijk de vragen te beantwoorden.

Contra-indicatie en acties KNSA

Wanneer de e-screener een negatief (rood) resultaat geeft, wordt nog de mogelijkheid geboden om een contra-indicatie aan te leveren. Deze contra-indicatie (oftewel een psychologisch rapport) moet aan een aantal door het Ministerie opgestelde voorwaarden voldoen; maar wanneer dat oordeel voor de verlofaanvrager positief is, dan wordt de uitslag van de e-screener terzijde geschoven en wordt doorslaggevende waarde toegekend aan het psychologische rapport. Als aan alle andere voorwaarden wordt voldaan, wordt in dat geval verlof verleend.

De KNSA zal, zoals gesteld, blijven ageren tegen het gebruik van deze e-screener en zal tot die tijd haar sportschutters bijstaan wanneer dat mogelijk en nodig is. De KNSA heeft voorts besloten om bij een negatieve uitslag die leidt tot weigering van een wapenverlof, niet primair de KNSA-licentie van die sportschutter in te trekken, zoals dat wel gebruikelijk is wanneer een verlof door de politie op grond van antecedenten (overtreding of misdrijf) aan een sportschutter wordt geweigerd. Betrokkene zal wel worden verzocht zodra die uitslag bekend is, de KNSA per direct daarover te informeren, opdat voorkomen kan worden dat de KNSA-licentie alsnog per direct wordt ingetrokken.

Geplaatst in Uncategorized.